Home

Klimatklivet Länsstyrelsen

Klimatinvesteringsstöd Länsstyrelsen Skån

För dig som vill söka stöd - Klimatklivet - Naturvårdsverke

 1. istrerar och beslutar i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna om stöd inom Klimatklivet
 2. 1. uppfylla strategier, planer eller program för klimat och energi i det eller de län eller i den eller de kommuner där åtgärden är avsedd att genomföras, och 2. öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål. Förordning (2017:815)
 3. Klimatfrågan är vår tids största utmaning och om vi ska lyckas måste alla vara med. Klimatklivet är en av statens viktigaste miljösatsningar. Sedan 2015 har över 90 miljoner delats ut för att..
 4. skar Naturvårdsverket, med stöd av yttrande från länsstyrelsen, bedömer ansökningar och redovisningar inom Klimatklivet. Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:.
 5. Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar. ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna handlägga och besluta om stöd inom Klimatklivet. Länsstyrelsens roll är att stödja och vägleda dem som vill ansöka om stöd inom respektive län

Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet. Ansökningsomgångar 2021. Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar fyra perioder under 2021 och det kommer nationellt beviljas stöd på 2,3 miljarder kronor under året. 18-29 januari; 13-27 april; 24 augusti - 9 september; 8-18 november Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö Senaste nytt från Klimatklivet Här kommer senaste nytt från Länsstyrelsen i Västra Götaland om investeringsstödet Klimatklivet, som går att söka för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Publicerad 7 maj 2018 Mer om stödet går att läsa på Naturvårdsverkets hemsid

Video: Om Klimatklivet - Naturvårdsverke

Hushållningssällskapet är arrangör men Länsstyrelsen är med och berättar om biogasåtgärders möjligheter inom Klimatklivet. Vill du veta mer om träffen, kontakta andreas.gustavsson@hushallningssallskapet.se Länsstyrelsen i Hallands län 7 februari 2018 · Du som har en idé som minskar klimatpåverkan, missa inte att sista ansökningsdag för Klimatklivet är den 15:e februari: http://bit.ly/2E7NTd Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder vi in till ett informationsmöte via Skype, om Klimatklivet och hur du som åkeriföretag kan söka bidrag för nyinvesteringar. Mellan den 21 - 30 september 2020 öppnas nämligen en ny ansökningsomgång upp. Klimatklivet är ett statligt stöd för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser på lokal och regional nivå i. Välkommen till en informationsträff för er som är intresserade av att söka investeringsstöd för klimatåtgärder. Träffen anordnas av Länsstyrelsen Gotland och Tillväxt Gotland i samverkan. Klimatklivet finns för att möjliggöra för företag, organisationer och föreningar att ta klivet mot en mer hållbar framtid Klimatklivet planerar fyra ansökningsomgångar under 2021. Den första var i januari, men kommande planeras till följande datum: Länsstyrelsen Kalmar Län bjuder i samverkan med Länsstyrelsen Kronoberg och Region Jönköpings län in till en inspirationsdag

Det finns även ett anslagssparande från 2020 som följer med till 2021. Det innebär att det totala anslaget för Klimatklivet 2021 är ca 2,3 miljarder kronor. Klimatklivet har tagit emot ansökningar under en period i januari och planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger till under 2021 Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut. Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona Länsstyrelsen och de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland bjuder in till informationsträff om Klimatklivet. Du kommer få veta vad som behövs i en ansökan till Klimatklivet och det finns möjlighet att ställa frågor. Tid: Tisdagen den 9 mars, kl. 10:00-11:30

Klimatklivet - Länsstyrelsen informerar om nyhete

Sök stöd från Klimatklivet. Länsstyrelsen Västerbotten. 15 januari ·. Bild: Länsstyrelsen. Nu har länsstyrelsen öppnat för årets första ansökningsomgång av statligt stöd för klimatinsatser. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet Länsstyrelsens pressmeddelande dec 2020. Spännande åtgärder i länet. Transporter. Elflyg i Trollhättan (eFlight) Laddhybridisering av fartyg (Donsö Shipping) Klimatklivet tillämpar en ny beräkning för att klimatvärdera publika laddstationer för snabb- respektive normalladdning och till Klimatklivet. Länsstyrelsen är även positiv till att biogasaktörer kan tillhandahållas statliga lån och garantier. Avsnitt 12.1 Enligt regeringens direktiv skulle utredningens förslag i första hand finansieras inom befintliga anslagsramar

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Länsstyrelsen Västra Götaland >> Ulrika Bertilsson Kommunikatör LRF Västra Sverige, ulrika.bertilsson@lrf.se Klimatklivet är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som betalas ut för åtgärder som minskar koldioxidutsläpp. När länsstyrelsen godkänt ansökan skickas den vidare till Naturvårdsverket som ger slutgiltigt bifall eller avslag. Olika stöd för laddstopla

När länsstyrelsen har lämnat in ett yttrande kring ansökan fortsätter granskningen hos Naturvårdsverket, som också är den myndighet som fattar alla beslut i frågan. Du kan läsa mer om Klimatklivet och hur du ansöker på Naturvårdsverkets webbplats Länsstyrelsen har flera olika stöd som de arbetar med och Kristina Eriksson från Länsstyrelsen var med i dagens webbinarium för att bland annat berätta om Klimatklivet och Ladda Bilen! När det gäller laddstationer skiljer man på publika och privata sådana och för andra fordon än personbilar har Transportstyrelsen stöd som man kan ansöka om Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Det går inte att längre att ansöka om stöd för solceller hos Länsstyrelsen

Åtta miljoner till skånska klimatåtgärder | Länsstyrelsen

Det huvudsakliga syftet med Klimatklivet är att minska utsläpp som påverkar klimatet. ytterligare hjälp med din ansökan är det Länsstyrelsen där du bor som du ska vända dig till. Uppgifter att fylla i vid ansökan Huvuddelen av informationen i ansökningsverktyget är obligatorisk att ange Klimatklivet (s 519) Länsstyrelsen delar utredningens bedömning att biogasinvesteringar även fortsättningsvis ska kunna söka stöd från Klimatklivet, även efter införande av de nya styrmedlen. Hänsyn tas till de förändrade produktionskostnaderna vid d Luleå kommuns nya rötkammare vid biogasanläggningen på Uddebo granskades i maj av Länsstyrelsen Norrbotten och Naturvårdsverket. Rötkammaren byggdes med investeringstöd från Klimatklivet. Det är ett program från Naturvårdsverket som stöttar åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än Begränsad klimatpåverk.. - Klimatklivet och några andra stöd Ylva Gjetrang, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning. 2018-02-08 2 Basfakta om Klimatklivet (Länsstyrelsen),små företag på mindre orter. 2018-02-08 11 Statliga stöd i tidiga skede

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Länsstyrelsens uppdrag är att verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och synergieffekter mellan olika åtgärder. I rollen ingår. Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016. Länsstyrelsen har arbetat med att stötta olika initiativ och hanterat ansökningar från hela länet. I Västerbotten har flera initiativ fått ta del av stödet. Bland dem finns samfälligheten Lekatten i Umeå som fått stöd för att bygga 25 laddplatser för elbilar

Ny ansökningsomgång för Klimatklivet - LRF

Klimatklivet ska hjälpa företag att ta steg i rätt

Klimatklivet kan sökas under fyra ansökningsomgångar per år. Nästa ansökningsomgång öppnar den 17 april och stänger 17 maj. Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en informationsträff om Klimatklivet. De kommer att presentera färsk statistik om Klimatklivet-åtgärder i Västra Götaland samt presentera goda exempel. Mer information om programmet kommer att skickas till alla anmälda när det närmar sig 9.10 Klimatklivet: ett bra tillfälle att ställa om. Deniz Butros, Länsstyrelsen Södermanland. 9.30 Klimatklivet: Så gick det till. Stödmottagare av Klimatklivet berättar om sin klimatåtgärd 10.00 Greppa näringens klimatmoduler. Klas Fredriksson, Länsstyrelsen Södermanlan Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Rekordhöga belopp från Klimatklivet till Halland. Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-01 14:03 CET. Prenumerera. Drygt 76 miljoner kronor går till nio nya projekt i Halland som syftar till att energieffektivisera och minska koldioxidutsläpp

Den 26 september bjuder vi på länsstyrelsen in till en informationsträff om Klimatklivet. Mötet riktar sig till dig som vill veta mer om hur Klimatklivet fungerar och hur det går till att söka. Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet kommer vara öppen den 24 september - 23 oktober 2019. Program 9.00 Fika 9.30 - 10.00 Information om Klimatklivet - vad behövs i ansökan och vad. 6.5.5 Klimatklivet Länsstyrelsen i Örebro län anser att villkoret i Klimatklivet om att åtgärder som berättigar till elcertifikat inte är berättigade till Klimatklivet motverkar små anläggningar som inte kan uppgradera gasen. Biogasbaserad elproduktion bedöms i utredningen ha en marginell nytta, men fö Klimatklivet öppnar för ansökningar 21 - 30 september. Länsstyrelsen har i uppdrag att vägleda och hjälpa till i processen i det län investeringen genomförs - går du i klimatklivstankar är det välkommen att höra av dig Klimatklivet - Länsstyrelsen informerar Länsstyrelsen . Klimatklivet är ett finansiellt stöd till lokala investeringar. Syftet är att bidra till att miljökvalitetsmålet om begränsad klimatpåverkan nås. Under 2018 omfattade stödet 1,5 miljarder kronor,.

Fem projekt i Dalarna får nästan 5 miljoner från

Länsstyrelsen västra Götaland bjuder tillsammans med de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland in till digital informationsträff om Klimatklivet. Har du en idé som minskar klimatutsläppen? Passa på att lyssna! Tider. Datum: 9 mar, 2021. Tid: 10:00 - 11:30. Digitalt event Klimatklivet uppsala. I Uppsala län har klimatklivet bidragit till bland annat installation av över 100 laddplatser för elfordon, samt ökad produktion av biogas och konvertering från oljeuppvärmning till biobränsle på ett flertal gårdar och fastigheter Resultat för Klimatklivet Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet

Ekonomiska stöd och webbkurser inom energi och klimat

Klimatklivet i Jämtlands län - från laddstolpar till

 1. Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Inom klimat- och energi arbetar vi med investeringsstödet Klimatklivet, driver ett flertal projekt, däribland EU-projekt,.
 2. skning på 14 000 ton koldioxid, meddelar länsstyrelsen i Örebro.- Det är glädjande att så många ansökningar i Örebro.
 3. ska sina koldioxidutsläpp. De skånska klimatprojekten är de som ger störst klimatnytta, enligt Naturvårdsverket, 63 396 ton CO2/ år. Totalt har de skånska projekten fått 140 miljoner kronor från Klimatklivet, vilktet är mest av alla lä
 4. ska utsläpp av växthusgaser. I höstens budget förstärktes stödet ytterligare vilket betyder att det kommer att finnas närmare 2 miljarder kronor att ansöka om under 2021
 5. Klimatklivspengar fördelade av länsstyrelsen Publicerad torsdag, 12 december 2019, 10:15 av Björn Smitterberg. Energikonverteringar, laddstolpar, biogasproduktion och tankstationer för biogas. säger Annah Lintorp som är samordnare för Klimatklivet på Länsstyrelsen
 6. skar utsläppen av växthusgaser på lokal och regional nivå i Sverige

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling Det finns även chans för dig som har specifika frågor om din ansökan att ställa dem till oss som arbetar med Klimatklivet på länsstyrelsen. Plats: Länsstyrelsens kontor i Göteborg, Södra Hamngatan 3 (anmäl dig i receptionen vid ankomst). Tid: torsdag 14 juni kl. 13.00-16.00 Genom smarta, innovativa lösningar kan vi minska utsläppen av växthusgaser och gå mot ett mer klimatsmart samhälle. Länsstyrelsen och de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland bjuder in till informationsträff om Klimatklivet den 9 mars kl. 10:00 till 11:30.. Vi går igenom vilka investeringar du kan söka stöd för och vad som behövs i en ansökan Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Förutom Falu kommun har även följande stöd beviljats: Mora Life Åmåsängsgården - laddare Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Under perioden 2015-2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt. Klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Skåne

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar

 1. Länsstyrelsen Skåne, Klimatklivet - investeringsstöd för bland annat etablering av elbilsladdnin
 2. Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en informationsträff om Klimatklivet. Träffen kommer att ske via Skype den 5 maj kl 10.00 -11.15. Mer information om programmet kommer publiceras närmar sig, men vi kan redan avslöja att vi bland annat kommer att presentera färsk statistik om Klimatklivet-åtgärder i Västra Götalandsamt presentera goda exempel
 3. skar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Länsstyrelsen och de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland bjuder in till en digital informationsträff om Klimatklivet
 4. skningar, lokal samverkan och som får landsbygden att utvecklas, säger Annah Lintorp, samordnare för Klimatklivet på Länsstyrelsen
 5. 9 mars anordnade Länsstyrelsen en informationsträff om Klimatklivet ihop med kommunalförbunden i Boråsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborg och Fyrbodal. Det digitala formatet lockade över 100 deltagare. Tillsammans grottade vi ner oss i vad som behövs i en ansökan till Klimatklivet

om stöd från KLIMATKLIVET Länsstyrelsen vill stötta er som har idéer om åtgär-der med hög klimatnytta, så att så många som möjligt kan söka och få stöd. Därför åker vi nu ut till tre platser i länet för att ge tips och råd men även handfast hjälp att söka Klimatklivet är ett investeringsstöd för fysiska klimatsmarta åtgärder i företag - klimatinvesteringar som kommer att stärka ditt företags konkurrenskraft både nu och i framtiden. Det handlar om ökade hållbarhetskrav från omvärlden, ökade kostnader för fossila bränslen och inte minst om goodwill. Så passa på nu - du söker stödet hos Naturvårdsverket och nästa. Den 4 oktober bjuder Länsstyrelsen i Västra Götaland in till en informationsträff om Klimatklivet! Flera handläggare kommer finnas på plats för att även ge möjlighet till rådgivning. Ta tillfället i akt att diskutera dina idéer, ställa frågor om ansökan och träffa andra som också är intresserade av att söka eller veta mer om investeringsstödet Klimatklivet kan betecknas som en unik statlig finansieringshjälp i och med att det handlar om ett enda konkret syfte: Att genom åtgärder och investeringar minska koldioxidhalten. Länsstyrelsen hjälper till med ansökningar inom deras geografiska område De ansökningar som hittills fått investeringsstöd från Klimatklivet för att sätta upp laddstationer ger 1650 nya laddpunkter som kan ladda de över 16 000 elfordon som finns i Sverige. Det är ett betydande tillskott till Sveriges laddinfrastruktur

Förordning (2015:517) om stöd till lokala

KLIMATKLIVET: De får dela på 1,6 miljoner. Ytterligare fem gotländska aktörer har beviljats stöd för att genomföra klimatsmarta investeringar. Enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen kommer flygplatsen och bostadsrättsföreningarna att använda pengarna till laddstationer för elbilar Klimatklivet är intressant för Dig som vill minska användningen av fossila bränslen Deniz Butros, Länsstyrelsen Södermanland 9.30 Klimatklivet: Så gick det till Stödmottagare av Klimatklivet berättar om sin klimatåtgärd 10.00 Greppa näringens klimatmodule Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona - Klimatklivet och några andra stöd Ylva Gjetrang, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning. 2018-02-08 2 Basfakta om Klimatklivet (Länsstyrelsen),små företag på mindre orter. 2018-02-08 11 Statliga stöd i tidiga skede Om Klimatklivet: Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar

Pressinbjudan: Nystart för Klimatklivet! - Länsstyrelsen i

Klimatklivet stöttar åtgärder som innebär minskade utsläpp av växthusgaser Åtgärder med hög klimatnytta prioriteras. görs av länsstyrelsen. Eventuellt kontaktas sökande för kompletteringar. Steg 3 Naturvårdsverket prövar åtgärden m.h.a yttranden från centrala myndighete Frågor besvaras av Länsstyrelsen >>> Energigården arrangerar informationsträff Under oktober planeras en träff för att ge särskild information om Klimatklivet riktat till lantbruksföretagare som funderar på att investera i mer hållbar spannmålstorkning Klimatklivet har en särskild satsning mot jordbruk sedan sommaren 2019 och i den senaste omgången har Anders Olsson i Tving beviljats bidrag från Naturvårdsverket till en eldriven bevattningsanläggning. - Länsstyrelsen är mycket positiv till satsningar som minskar klimatpåverkan från jordbruket Klimatklivet - något för dig? 20 september 2017 13:33. Klimatklivet är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som utgår via Länsstyrelsen, där upp till 70% av investeringen för ett förstärkt lokalt klimatarbete kan beviljas

Klimatklivet prioriterar investeringar inom jordbruket - LR

 1. skar utsläppe
 2. Klimatklivet är ett investeringsstöd för lokala och regionala åtgärder som har en positiv påverkan på miljön. Ansökan skickas in till Länsstyrelsen som sedan granskar den. Efter att de gjort sin granskning skickas er ansökan vidare till Naturvårdsverket som har i uppgift att fatta det slutgiltiga beslutet
 3. Historia om klimatklivet: Klimatklivet var en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Det var Naturvårdsverket som tillsammans med andra myndigheter och länsstyrelser skulle ge ekonomiskt stöd till lokala klimatinvesteringar
 4. skar utsläppen av växthusgaser Tex: laddningsstationer, publika Klimatklivet förlängs troligen till 2026. Vägledningar och schabloner på Naturvårdsverkets hemsida
 5. Länsstyrelsens uppdrag och ansvar för länets omställning till ett Fossilfritt Dalarna Ylva Thörn, Landshövding i Dalarnas län •Klimatklivet, stöd för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, m.m. Klimatklivet bidrar . Klimatklivet bidrar
 6. Klimatklivet är fördelat på två enheter, Klimatklivet för transporter och Klimatklivet för industri. Totalt består enheterna av drygt 30 handläggare. I uppdraget för Klimatklivet ingår att kommunicera satsningen och fördela medel för åtgärder samt att utvärdera, följa trender och utveckla satsningen
 7. skat utsläpp av växthusgaser . Prioriteringen görs utifrån vilket som kan påvisa bäst nytta. Innevarande period stängs nu redan 9 november, men ny utlysning väntas i början av nästa år, meddelar Jan Mastera från Länsstyrelsen

När länsstyrelsen godkänt ansökan skickas den vidare till Naturvårdsverket som ger slutgiltigt bifall eller avslag. Minst 1 miljon ton koldioxidekvivalenter per år hittills I en rapport beräknar Naturvårdsverket att beviljade ansökningar under perioden mars 2015-mars 2020 lett till utsläppsminskningar på ungefär 1,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år Den 26 september bjuder Länsstyrelsen in till en informationsträff om Klimatklivet. Mötet riktar sig till dig som vill veta mer om hur Klimatklivet fungerar och hur det går till att söka. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är [ Investeringsstödet hanteras av länsstyrelsen. Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. Ansökningarna finns på länsstyrelsens webbplats. Ett annat alternativ är att föreningen söker stödet och i så fall ska ansökan göras via Klimatklivet Länsstyrelsen och Region Värmland hjälper gärna till med diskussioner kring vilka bidrag som kan vara lämpliga att söka för just de åtgärder du planerar. 1.1 Klimatklivet.. 6 1.2 Elcertifikat.

Klimatklivet & Bidrag för icke publika laddstationer I och med den nya budgetproposition som röstades igenom i juni så kan vi konstatera att • Bra hjälp och vägledning få man via Länsstyrelsen på regional nivå. Mer information hittar du här: https:. Då Klimatklivet varit stängt för ansökningar, och ansökningsperioden augusti 2019 aviserades sent, har det strategiskt förebyggande arbetet blivit lidande. Elbilslandet Syd: Region Skåne , Länsstyrelsen Skåne , Kommunförbundet Skåne , Miljöfordon Sverige , Sustainable Innovation och Malmö stad arbetar för att öka andelen transporter med elfordon och fossilfria fordon Gäller Länsstyrelsen i Stockholms län. 7. med utgångspunkt i de regionala klimat- och energistrategierna och Klimatklivet samordna och i dialog med aktörer verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och synergieffekter mellan olika åtgärder

Klimatklivet - ÖRT

Jens Sperens, klimat- och energisamordnare på länsstyrelsen i Norrbotten. Foto: André Pettersson/Sveriges Radio Få i Norrbotten tar Klimatklivet På den här sidan beskriver vi processen och vad som gäller för dig som redan har beviljats stöd På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om deras besök: Klimatklivet hjälper Peab skapa miljövänligare asfalt. Dela. Ytterligare information och kontaktuppgifter. Peab Asfalt AB. Box 1282 262 24 Ängelholm 0431-89 000 Org nr 556098-8122 Rekommenderade länkar. Peab Asfalt. Klimatklivet - sök bidrag. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida, eller kontakta Länsstyrelsen Västernorrland om ni har frågor. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting,. Länsstyrelsen i Kronobergs län stod som värd för besöket. - Tillsammans med det lokala projektteamet visade vi olika lösningar för kollektivtrafiken samt för cyklister. Vi cyklade i stan och visade på plats hur staden har jobbat med dessa frågor, Stora satsningar i Klimatklivet

Energi- och klimathandläggare - Klimatklive

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, är ett samarbete mellan länsstyrelserna för att underlätta och effektivisera det arbetet. Aktuellt Fler nyhete Länsstyrelsen har i uppdrag att hantera ansökningarna till Klimatklivet, medan Naturvårdsverket fattar beslut om vilka investeringar som ges stöd. Pengarna går till klimatinvesteringar i exempelvis i kommuner, företag, bostadsrättsföreningar eller landsting (inte till privatpersoner) I Klimatklivet samverkar länsstyrelsen med centrala myndigheter för att erbjuda stöd till lokala klimatinvesteringar. Stöd ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgas. Satsningen delfinansieras av Naturvårdsverket Bland annat ska två snabbladdningsstationer sättas upp längs med E45:an, meddelar länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Klimatklivet är ett statligt stöd till investeringar som bidrar till att minska utsläppet av växthusgaser och den här rundan beviljades bidrag till åtgärder på nästan elva miljoner kronor i Värmland Nästa år hoppas vi att bostadsrättsföreningarna söker pengar från Klimatklivet, säger Aron Westlin, klimat- och Energisamordnare på länsstyrelsen

Stora satsningar på biogas i Skåne - Länsstyrelsen SkåneMånga vill minska utsläppen av växthusgaser - P4 GotlandLänsstyrelsen Jämtlands län | Länsstyrelsen Jämtland

Senaste nytt från Klimatklivet - Företagarn

Om Klimatklivet och satsningar på lokala klimatinvesteringar. Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Mats Bäck Länsstyrelsen Västernorrland 070-283 14 49 Jörgen Persson Alltank AB 070-399 01 27 Länsstyrelsen söker kontrollansvarig fältkontrollant Enheten består av ca 10 medarbetare. I Uppsala län sker det främst genom arbetet med länets klimat- och energistrategi och med investeringsstödet Klimatklivet samt att tillsammans med olika aktörer driva klimatprojekt Foto: Pressmeddelande Länsstyrelsen. 1/1. 27 aug 2018. Årets sista ansökningsomgång till Klimatklivet har startat. På måndagen startade årets tredje och sista omgång för att skicka in ansökningar till Klimatklivet, som ska motverka utsläppet av växthusgaser. Ansökningsomgången är öppen mellan 27 augusti och 27 september Lustgasdestruktion på Höglandssjukhuset i Eksjö. Med hjälp av klimatinvesteringsstödet Klimatklivet kunde Region Jönköpings län investera i teknik för lustgasdestruktion och på så sätt minska utsläppen av växthusgasen NO2, på Höglandssjukhuset i Eksjö Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut

Klimatklivet: Nytt år - nya möjligheter! Ekocentru

 1. Länsstyrelsen i Hallands län - Klimatklivet Faceboo
 2. Inbjudan - Skypemöte om Klimatklive
 3. Evenemang - tillvaxtgotland
 4. Fokus Landsbygd 2021-3, Länsstyrelsen Kalmar lä
 5. Klimatklivet - Informationsträff 9 mars - Boråsregione
För dig som har fått stöd - Naturvårdsverket
 • Coin market cap Wikipedia.
 • Lediga jobb Munkedals kommun.
 • Data Protection Act 1998 bbc bitesize.
 • FCA cryptoasset register.
 • ETH mining rig.
 • Hemnet Åkers Styckebruk.
 • Flashback bilolycka.
 • How to claim Cryptopia assets.
 • HSBC close account.
 • Trading binary options: strategies and tactics pdf.
 • Onyx J.P. Morgan.
 • Top twitch just chatting streamers.
 • Blockchain Fresher jobs in India.
 • Samäganderättslagen hus.
 • BKA Jobs Quereinsteiger.
 • How to sell Dogecoin on Voyager.
 • Tesco easter napkins.
 • Ebay Kleinanzeigen Fake Verkäufer.
 • Introduktionsjobb Flashback.
 • Night vision superpower.
 • Ändra profilbild Office 365.
 • ICA caviarmix hållbarhet.
 • Mediterrane Wandgestaltung Wohnzimmer.
 • BTC AG Vorstand.
 • Vanligaste avtalet.
 • Gymnasiearbete Estetiska programmet rapport.
 • Flytta pensionsförsäkring till Avanza.
 • Pros and cons of Proof of Burn.
 • HomeProducts rabattkod.
 • How to block my number on Note 9.
 • Golden Nugget Gaming News.
 • EU stöd solceller.
 • Lodjursjakt 2021 Västmanland.
 • Machine learning for stock trading.
 • Begagnade gaming paket.
 • Yahoo! Mail Wikipedia.
 • Vscode onDidWriteTerminalData.
 • Hey Google svenska.
 • Skandia Grönt bolån.
 • Danske aktier.
 • Hyper Trader MT5.